Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 13.6.2024

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse godkände på sitt möte 13.6.2024 för undertecknande avtalet om överföring av HUS-sammanslutningens palliativa centrum i Borgå till Östra Nylands välfärdsområde från och med den 1 januari 2025 enligt principerna för överlåtelse av rörelse.

Välfärdsområdesstyrelsen gav välfärdsområdesdirektören fullmakt att innan avtalen undertecknas godkänna eventuella senare ändringar och preciseringar av teknisk natur i avtalet om överlåtelse av rörelse och bilagorna till det.

Dessutom beslutade välfärdsområdestyrelsen utse jurist Janina Luminto till ombud vid den ordinarie bolagsstämman för 2M-IT Oy, som äger rum 19.6.2024, och gav ombudet som handlingsdirektiv att godkänna de föreslagna bottenförslagen enligt föredragningslistan. 

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade lägesrapporten om beredningen av samarbetsområdesavtal för kännedom. 

Också de övriga ärendena beslutade eller antecknade välfärdsområdesstyrelsen för kännedom enligt föredragningslistan.